Циљ наставе шаха јесте да ученици овладају основним и напредним законитостима и принципима шаховске игре ради формирања њихових радних способности, свесности, истрајности, упорности,уредности, радозналости, креативности, оригиналности и спремности на сарадњу уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, да се код ученика изгради култура рада, да се рад обавља у одређено време у предвиђеном радном простору, као и да се развија свесна потреба да се започети посао заврши до краја.

Оперативни задаци:

Ученици треба да се:

  • кроз већи број занимљивих и атрактивних примера, који се односе на вештину играња шаха, заинтересују за шаховску игру;
  • кроз већи број задатака оспособе да самостално доносе одлуке у току шаховске игре.
Задаци наставе шаха су:
  • изграђивање интересовања за шаховску игру;
  • играње шаха;
  • стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха;
  • повезивање знања о шаху са животним ситуацијама;
  • изграђивање логичког схватања шаховске игре као основе за логичко мишљење;
  • оспособљавање ученика да самостално доносе одлуку кроз играње шаха;
  • јачање толеранције на фрустрацију као битног фактора емоционалне интелигенције;
  • развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха.