План јавних набавки

План јавних набавки

Одлука о додели уговора за струју

Одлука о додели уговора за струју

Одлука-настава у пророди

Одлука о додели-настава у пророди

Јавни позив електрична енергија

Javni poziv-221 elektricna energija

Јавни позив за наставу у природи

Javni poziv-193

Одлука за екскурзију 8. разреда

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za realizaciju ekskurzije

Јавни позив

Javni poziv 2022

27.09.2022.

Анекс уговора за продужени боравак

Aneks ugovora o ishrani u produženom boravku

26.09.2022.

Јавни позив  за екскурзије ученика 8. разреда

Javni poziv

25.09.2022.

Екскурзија 2022.

Javni poziv OŠ Janko Veselinović

08.04.2022.

Одлука електрична енергија

odluka

08.12.2021.

Јавни позив

Javni poziv

25.11.2021.

Јавни позив исхрана

Javni poziv ishrana

16.12.2020.

Обавештење о додели уговора

16.12.2020.

Obaveštenje o dodeli ugovora 2020.

Одлука о додели уговора

14.12.2020.

odluka o dodeli ugovora

odluka o dodeli ugovora

Јавни позив за набавку електричне енергије

04.12.2020.

Javni poziv

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci

Одлука о додели уговора

07.02.2020.

Преузимање конкурсне документације:

odluka o dodeli ugovora JN male vrednosti za uslugu dostavljan

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за исхрану ученика

31.01.2020.

Преузимање конкурсне документације:

04 Poziv za podnosenje ponuda

05 Konkursna dokumentacija

Одлука за обезбеђење школе

20.01.2020.

Преузимање конкурсне документације:

Odluka OS Janko Veselinovic

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за обезбеђење школе

13.01.2020.

Преузимање конкурсне документације:

Poziv za podnosenje ponuda obezbeđenje

Konkursna dokumentacija obezbeđenje

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за електричну енергију

13.01.2020.

Преузимање конкурсне документације:

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

11.10.2019

Преузимање конкурсне документације:

Ekskurzije izmena konkursne dokumentacije šk 20192020

JN 03/19

27.09.2019

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

упућује:

ПОЗИВ  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 03/19

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У

Преузимање конкурсне документације:

Poziv za podnosenje ponuda 03-19

Konkursna dokumentacija 03-19

ODLUKA O ZAKLJČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA JN 3-19

JN 03/19

27.09.2019

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

упућује:

ПОЗИВ  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 03/19

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА

Преузимање конкурсне документације:

Poziv za podnosenje ponuda 03-19

Konkursna dokumentacija 03-19

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/19

05.09.2019

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЊУЧЕЊАОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA

Konkursna dokumentacija

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

11.02.2019

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

Објављује одлику о додели уговора за ЈНМВ 1/2019

Преузимање конкурсне документације:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ст1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ст2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ст3

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2019 – УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНЕ ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

04.022019

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕПОНУДА

Предмет јавне набавке број 01/2019 је услуга достављања припремљене хране за ученике у продуженом боравку, дистрибуција
хране заједно са амбалажом и неопходним прибором за јело као и повратак исте у наставним данима у 2019. години као и у 2019. години ако је потребно, почев од датума закључења уговора на период од годину дана, односно до износа процењене вредности набавке, за потребе ОШ. „Јанко Веселиновић“ из Београда.

 Јавно отварање понуда биће истог дана, 08.02.2019. године у 12.00 часова у просторијама школе,на адреси: Основна школа „Јанко
Веселиновић“, Умчарска 2, 11010 Београд. Отварање понуда је јавно  и  истом  могу  присуствовати сва  заинтересована  лица, а  само овлашћени представниципонуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији
за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварањапонуда.
Достављено пуномоћје (овлашћење) мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним  бројем  под  којим  је издато,  датумом издавања, печатом  ипотписом одговорног лица понуђача.

Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA 2019

JNMV KUNJIHA 2019

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/18

13.12.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

упућује:

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  НАБАВКА ДОБАРА –  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БР. 03/2018

Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA3_2018

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA 03_2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA2019

ODLUKA O DODELI UGOVORA3_2018

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/18

13.12.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

упућује:

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  НАБАВКА ДОБАРА –  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БР. 03/2018

Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA3_2018

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA 03_2018

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/18

08.11.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

упућује:

ПОЗИВ ЗА  ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

Преузимање конкурсне документације:

01 – Odluka o pokretanju postupka

Poziv za podnosenje ponuda Predlog ugovora

Konkursna dokumentacija

IZMENAKonkursna dokumentacija

Odluka 02-18 Janko Veselinović(2)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМВ 1/2018

21.02.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

ОБЈАВЉУЈЕ:

Преузимање конкурсне документације:

ODLUKA O DODELI UGOVARA JNMV1_2018

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ БР. 1/2018 – УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНЕ ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

02.02.2018

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 1/2018,УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНЕ ХРАНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA012018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 12018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2017

20.12.2017

ОШ Јанко Веселиновић ВОЖДОВАЦ

упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА

ЈНМВ 2/2017, НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОШ ” ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

Преузимање конкурсне документације:

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA 02-2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA2018

ODLUKA O DODELI UGOVORA 2_2017